Ogólne Warunki Zakupu Szczeniąt

 1. Nadrzędnym nad niniejszymi warunkami jest Regulamin Hodowli Psów Rasowych dostępny na stronie Związku Kynologicznego w Polsce.
 2. Podczas zamawiania u nas szczenięcia musicie Państwo podać jego rasę, płeć i przeznaczenie (wystawy lub „kolanka”), oraz czy pies będzie bezpośrednio po zakupie wyjeżdżał za granicę (wymagany Paszport, Rodowód Eksportowy, kwarantanna itd.). Tylko wtedy możemy Państwu pomóc przy wyborze szczenięcia i wziąć na siebie odpowiedzialność za wymagane dokumenty i badania.
 3. Ustalona między nami cena zawiera koszt szczenięcia, jego pierwsze szczepienie, odrobaczenia, Książeczkę Zdrowia i metrykę. W przypadku psów wyjeżdżających za granicę również Rodowód Eksportowy, chip i Paszport (nie ma wtedy metryki), oraz inne ewentualne wymagane szczepienia chyba, że pisemnie umówimy się inaczej. Każde szczenię opuszczające naszą hodowlę otrzymuje wyprawkę.
 4. Zamówienie traktujemy jako wiążące po wpłaceniu zaliczki w wysokości 30% wartości szczenięcia, zaokrąglonej w górę do pełnej wielokrotności 100,00PLN . Zaliczka jest traktowana jako zadatek i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Państwa ze szczenięcia. W przypadku, gdyby zamówione szczenię z różnych przyczyn (zależnych od nas i nie) nie mogło do Państwa trafić (np. choroba), a Państwo nie chcieliby czekać na kolejne szczenię np. z innego miotu, zwracamy Państwu pełną kwotę wpłaconej zaliczki.
 5. Szczenięta wydajemy po ukończeniu przez nie minimum 9 tygodnia życia. Termin ten lub inny przez nas wspólnie ustalony, traktujemy jako datę wywiązania się przez nas z naszej wspólnej umowy.
 6. W razie przekroczenia umówionego terminu odbioru psa, mamy prawo obciążyć Państwa kosztami jego utrzymania, opieki i socjalizacji w wysokości 20,00PLN  dziennie, oraz dodatkowo kosztami wymaganych szczepień i ewentualnego leczenia. Nie bierzemy również odpowiedzialności za ewentualne wady rozwojowe, które się w tym okresie mogą pojawić. Oczywiście możemy umówić się wspólnie na inny termin odbioru.
 7. Nieodebranie zadatkowanego psa w ciągu 7 dni od ustalonego terminu, niezależnie od okoliczności, jeśli nie został pisemnie ustalony inny termin odbioru, traktujemy jako rezygnację z niego i pełna kwota zaliczki przepada. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku nie odebrania całkowicie zapłaconego psa powyżej 30 dni, pies również automatycznie przechodzi na własność Hodowcy i może on go powtórnie sprzedać. Oczywiście możemy pisemnie umówić się inaczej.
 8. Jeżeli chcecie Państwo zwrócić do nas Psa (wyłącznie za naszą zgodą) z jakichkolwiek  przyczyn osobistych, rodzinnych czy zdrowotnych, otrzymacie Państwo zwrot wpłaconej kwoty za psa po potrąceniu 50% sumy za pieska, powiększonej o dodatkowe koszty wynikłe z Państwa zamówienia (dodatkowe szczepienia, rodowód eksportowy), w czasie ustalonym przez strony. W takim przypadku dowozicie Państwo psa na swój własny koszt.
 9. Przeniesienie na Państwa własności psa, określonego w umowie, następuje w momencie uregulowania  całej kwoty należności, wynikającej z zapisów umowy zakupu. Do tego czasu metryka lub rodowód pozostają w naszym posiadaniu.
 10. W przypadku, gdyby organizacja, w której jesteśmy zrzeszeni, nie zdążyła wystawić metryki lub rodowodu dla psa do dnia jego odbioru, przekażemy je Państwu niezwłocznie po ich otrzymaniu osobiście lub listem poleconym.
 11. Wszelkie koszty transakcji, wynikające z realizacji ustaleń umowy zakupu psa, ponoszą nabywcy.
 12. Kupujący musi wiedzieć, że wady w uzębieniu lub inne niewidoczne w momencie wydania psa, oraz inne których nie jest się w stanie przewidzieć, choroby, defekty, a także brak uzyskania oceny doskonałej lub wady dyskwalifikujące (niewidoczne w dniu zakupu) na wystawie nie stanowią podstawy do zwrotu psa lub innych roszczeń z tego tytułu, chyba, że strony umówiły się pisemnie inaczej.
 13. Wszystkie nasze szczenięta są szczepione zgodnie z kalendarzem szczepień  i kilkukrotnie odrobaczone.
 14. Mają Państwo prawo na dokonanie własnej kontroli weterynaryjnej 3 (trzy) dni od momentu zakupu od nas psa. Jeżeli w tym czasie lekarz weterynarii wykryje u psa jakąś chorobę bądź wadę dyskwalifikującą z hodowli (chyba, że była ona stronom znana w chwili zakupu), pies może zostać do nas zwrócony. My, przed zwrotem Państwu pieniędzy, mamy prawo zażądać wszelkich oryginałów dokumentów stwierdzających wadę lub chorobę psa. Psa dowożą Państwo do nas na swój własny koszt. Mamy prawo do niezależnej opinii weterynaryjnej i w przypadku nie potwierdzenia się diagnozy poprzedniego lekarza weterynarii, mamy prawo zażądać zwrotów kosztów badań lekarskich i analitycznych dokonanych przez niego.
 15. Zobowiązują się Państwo do natychmiastowego telefonicznego/mailowego powiadomienia Hodowcy, w okresie trzech dni od dokonania zakupu, o ewentualnym pogorszonym stanie zdrowia lub zauważonych niepokojących objawach u psa, pod groźbą utraty możliwości jego reklamacji.
 16. W razie wystąpienia niespodziewanej choroby psa, w przeciągu trzech dni od daty jego nabycia, mamy prawo żądać zwrotu psa celem jego wyleczenia. Państwo dowozicie i odbieracie psa od nas na koszt własny. Jeżeli pragniecie samodzielnie leczyć psa to automatycznie zwalniacie nas z wszelkiej odpowiedzialności za psa. W takim przypadku nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu kosztów leczenia psa i do ewentualnego zwrotu pieniędzy w razie śmierci psa u Państwa w trakcie jego leczenia.
 17. W przypadku zakupu psa samca, zastrzegamy sobie prawo do jednorazowego, nieodpłatnego krycia jednej z naszych suk. Przez jednorazowe krycie należy rozumieć 3 sesje/spotkania, zakończone “sukcesem”.
 18. Podpisując publikowane zdjęcia w mediach, prasie, internecie, forach internetowych, stronach www, zobowiązujecie się Państwo  do posługiwania pełnym imieniem psa tzn. imię właściwe razem z przydomkiem (w brzmieniu zgodnym z metryką i rodowodem)  a także wyrażacie zgodę, na publikację zdjęć swojego psa wykonywanych przez Państwa i wysyłanych w przyszłości do nas.
 19. W przypadku sprzedaży przez nas psa z metryką zawierającą wpis NIEHODOWLANY, zobowiązujecie się Państwo do nie zgłaszania takiego psa do udziału w wystawach tak w kraju, jak i zagranicą a także do jego sterylizacji.
 20. W przypadku psa “pełnowartościowego”, zobowiązujecie się Państwo do ewentualnego rozmnażania go, wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi regulaminami hodowlanymi organizacji należących do FCI (np. Związek Kynologiczny w Polsce).
 21. Zagadnienia dotyczące Umowy Kupna-Sprzedaży i zdrowia psa, bez naszej pisemnej zgody, nie będą tematem publicznym ani medialnym. Naruszenie postanowień tegoż warunku może być podstawą do podjęcia przez nasz roszczeń odszkodowawczych.
 22. Zobowiązujecie się Państwo do zarejestrowania psa we właściwym oddziale ZKwP, odpowiedniego żywienia psa, utrzymywania, pielęgnacji i opieki weterynaryjnej w przyszłości a także, w przypadku chęci zbycia lub oddania psa, do poinformowania nas o tym – zastrzegamy sobie prawo do pierwokupu.
 23. Wpłacając zaliczkę, całkowitą kwotę lub w innej formie nabywając psa z naszej hodowli, akceptujecie Państwo powyższe Ogólne Warunki Zakupu Szczeniąt hodowli Griffon Hof.

 * * *